Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENGIE Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728 ul. Bobrowiecka 8.
 2. z administratorem można się skontaktować za pośrednictwem adresu Data.Protection.PL@engie.com,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. W celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
  2. Dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty, którym Spóła powierzyła przetwarzanie danych osobowych,
  • podmioty świadczące usługi na rzecz ENGIE Services Sp. z o.o.
  • spółki należące do grupy kapitałowej,
  • banki – w zakresie obsługi płatności,
  • operatorzy pocztowi oraz firmy świadczące usługi kurierskie,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do momentu odwołania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli dotyczy,
 6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pan/i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pan/i prawo do przenoszenia danych.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

Polityka prywatności

Zobacz