Zasady etyczne

Etyka jest główną osią w codziennym zarządzaniu naszą działalnością. Na niej mają się opierać nasze praktyki zarządzania, handlowe i operacyjne. Wspólnie budujemy zaufanie naszych interesariuszy, które jest dźwignią tworzenia najwyższej wartości dla Grupy.

Nasza polityka jest bardzo jasna: zero tolerancji, zwłaszcza odnośnie nadużyć i korupcji, oraz absolutne zobowiązanie do poszanowania reguł etyki - tych, które obowiązują w poszczególnych krajach, i tych, które sami ustanowiliśmy.

ENGIE przyjęło najwyższe standardy etyczne. Zasady działania ENGIE wpisują się w ramy międzynarodowych dokumentów referencyjnych, takich jak:

  • Powszechna deklaracja praw człowieka i konwencje towarzyszące,
  • konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i kierunkowe zasady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dla ponadnarodowych przedsiębiorstw,
  • Konwencja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji.

Stworzona przez ENGIE Karta etyki stanowi podstawę, na której opierają się wszystkie standardy, polityki wewnętrzne, kodeksy postępowania przyjęte przez Grupę. Karta definiuje 4 fundamentalne zasady etyczne, na których opiera się całość zobowiązań ENGIE w sferze etyki, określa zakres ich stosowania, przedstawia ogólną strukturę zarządzania i organizacji Grupy
w obszarze etyki i compliance.

Karta etyki

Zobacz